• Phone+371 29470321

ENERGOEFEKTĪVA SAKARU SISTĒMU TEHNOLOĢIJA

 

 

Projekta progress:

1. Periods 01.04.2015 – 30.04.2015
- Projekta komandas izveide, projekta gaitas modeļa izstrāde.
- Creation of the Project management team and Project model development.
 
2. Periods 01.05.2015 – 31.05.2015
- Pakalpojuma iepirkuma procedūras sagatavošana un iepirkuma konkursa izsludināšana.
- Service procurement procedure preparation and tender announcement.
 
3. Periods 01.06.2015 – 30.06.2015
- Iepirkuma procedūras saskaņošana ar LIAA un iepirkuma uzvarētāja pasludināšana. Uzsākta līguma par ārpakalpojuma sniegšanu saskaņošana ar pakalpojuma sniedzēju.
- Procurement procedures reconciliation with LIAA and procurement winner proclamation. „ESST” technology agreement negotiation with RTU ETF Telecommunication institute ongoing. 
 
4. Periods 01.07.2015 – 31.07.2015
- Pasūtīti un izpildīti pirmie darbi, saistīti ar datu analīzi izmantojot esošas sakaru sistēmas datus, kuri iegūti no „ŠOPS testpilota” tehniskajiem datiem. Izmantojot iegūtos rezultātus, kas norāda uz iespēju samazināt elektroenerģijas patēriņu, tika uzsākti nākamie darbi – „Blokshēmas izveide”, kas definēti zem projekta aktivitātes – „ESST algoritma izstrāde un testēšana”.
- Ordered and accomplished the first activities related to „Fiber Optic Transmission System test pilot” data analysis. 

Using the results, that indicate the possibility to decrease energy consumption in Fiber Optics Transmission Systems, 

further activities were started - „Creation of flowchart” as defined under the project's activity - "Energy Efficient Transmission System Technology algorithm development and testing", which should be finished during July. 
 
5. Periods 01.08.2015 – 31.08.2015
- Uzsākta blokshēmas izveide un tās uzlabošana atbilstoši iegūtajiem testa datiem. Paralēli tam tika izveidots testa poligons RTU ETF Telekomunikācijas institūta zinātniskajā “ŠOPS” laboratorijā, kā arī uzsākti sagatavošanās darbi izstrādātā algoritma un blokshēmu uzlabošanai un pārnesei uz testa poligonu.
- Creation of flowchart and its improvement according to the obtained test data has started. Test polygon in the “Fiber optics” laboratory at RTU ETF Telecomunication institute was created as well as preparation works for algorithm and flowcharts improvement and transfer to test polygon were started.
 
6. Periods 01.09.2015 – 30.09.2015
- Uzsākot pildīt darbus pie darba uzdevumiem - Izstrādātā algoritma pielāgošana izveidotajam testa poligonam un algortima uzlabošana atbilstoši iegūtajiem datiem, kā arī maketa izveides – esam nonākuši pie secinājuma, ka šo darba uzdevumu veikšanai ir nepieciešams ilgāks izpildes termiņš nekā projektā definēts. Uzsākot algoritma aprobēšanu un integrēšanu uz izveidoto testa poligonu un to pielāgošana testa poligonam, tika konstatēts, ka testa poligonā esošajām iekārtām ir nepieciešama papildus kalibrēšana katrā atseviškā elementā, sakarā ar jaunās tehnoloģijas specifiskumu, lai nodrošinātu nepieciešamo kanālu intervālu starp signāliem, pie dažāda tipa modulācijas formātiem, tādiem kā PSK, IM, DPSK un DQPS un kodēšanas formātiem, tādiem kā NRZ, RZ, DUO un to kombinācijām. Balstoties uz šo, ar tehnoloģiju saistīto faktoru, tika nosūtīts pieprasījums par projekta pagarinājumu, tajā pat laikā turpinot darbus, lai sasniegtu projektā definētus mērķus.
- Starting algorithm and flowcharts transfer to the test polygon, scientists have come to the conclusion that the work tasks will take longer time than expected. It’s because they need more time for extra calibrations of the devices that’s related to different types of modulation formats, such as - PSK, IM, DPSK un DQPS and encoding formats such as NRZ, RZ, DUO.
 
7. Periods 01.10.2015 – 31.10.2015
- Iepirkuma saskaņošana ar LIAA par neiepirktām aktivitātēm.
Prototipa / maketa izstrādes uzsākšana, pamatojuma sagatavošana LIAA.
Oktobra mēnesī tika panākta vienošanās ar Čehijas uzņēmumu Safibra par uzņēmuma ražoto iekārtu pārbaudi uz energoefektivitāti izmantojot ESST ideoloģiju.
LIAA pārbaude par projekta ieviešanu/uzsākšanu.
- Service procurement procedure preparation and tender announcement.
Development of prototype and it's substantiation arrangement for LIDA.
First test customer from Czech Republic. Customer production energy efficiency testing using "ESST".
LIDA inspection of project implementation.
 
8. Periods 01.11.2015 – 30.11.2015
- Notiek iepirkuma konkurss par sekojošām apakšaktivitātēm: esošā stāvokļa izpēte par energoefektivitātes pētījumiem šķiedru optikā; iepriekšējo pētījumu metožu kritiska analīze un ieteikuma izstrāde; rekomendācijas izstrāde enerģijas patēriņa samazināšanai šķiedru optikā, balstoties uz iepriekšējo pieredzi citās atbilstošās tehnologiskajās jomās.
Prototipa / maketa izstrāde, pamatojuma papildinājumu sagatavošana LIAA.
Notiek "ESST" maketa darbības testēšana pēc tā izbūves.
Sadarbības partneru iekārtu energoefektivitātes testēšana testa klienta projekta ietvaros.
- Procurement in progress for the following activities: research of the current state in energy efficiency studies of fiber optics; analysis of previous research methods and recommendation development; development of recommendations for reducing the energy consumption of fiber optics based on previous experience in other relevant fields of technology.
Development of prototype, substantiation's supplement preparation for LIDA.
Testing of prototype after its construction.
Energy efficiency testing of our partners' devices continues.
 
9. Periods 01.12.2015 – 31.12.2015
- Izvērtēti pretendenta piedāvājumi novembrī izsludinātajam iepirkumam un ir paziņots iepirkuma uzvarētājs - RTU, ETF, TI.
Iepirkuma dokumentācija iesniegta LIAA uz izvērtēšanu, gaidām atbildi.
Pēc maketa izstrādes tika uzsākta maketa testēšana, lai pēc testēšanas varētu veikt maketa sastāvdaļu izpēti un to pielāgošanu nākamajām aktivitātēm.
Ir uzsākti pirmie darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši.
- Procurement results announced, the winner is - RTU, ETF, TI.
Tender documentation submitted to LIDA for evaluation, awaiting the response.
After the prototype development, prototype tests is ongoing now for next activities.
We have started the first work on the potential customer's equipment evaluation. Estimated evaluation time is 2 months.
 
10. Periods 01.01.2016 - 31.01.2016
- Noslēgts līgums par pēdējo aktivitāšu ārpakalpojuma iegādi ar RTU, ETF, TI, kā arī veiktas projekta vadības komandas izmaiņas.
Veiksmīgi pabeigta maketa testēšana, šobrīd notiek darbi pie rezultātu salīdzināšanas un sastāvdaļu izpētes.
Tiek izstrādāts jauns vizuālais noformējums idejas prezentācijai.
Turpinās darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši.
- We have undersigned the contract with RTU, ETF, TI about the final project activities as well as a new employee has joined to project team.
Prototype testing has completed, now we compare results and prototype componets.
New visual identity for idea's presentation is being developed.
Work on the potential customer's equipment evaluation continues. Estimated evaluation time is 2 months.
 
11. Periods 01.02.2016 - 29.02.2016
- Februāra mēnesī pabeigta maketa sastāvdaļu izpēte, kas tika veikta pēc maketa testēšanas.
Februāra mēnesī tika uzsākta un arī pabeigta prototipa aprobācija atbilstošajā RTU TI ŠOPS laboratorijā.
Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai.
Turpinās darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši.
Izveidoti darba uzdevumi eksporta iespēju izvērtēšanai un investīcijas projektu meklēšanā inkubācijas pakalpojuma ietvaros.
- Prototype component comparing with technical project completed.
Launched and completed prototype approbation in RTU, TI laboratory.
New visual identity for idea's presentation is being developed.
Work on the potential customer's equipment evaluation continues. Estimated evaluation time is 2 months.
Confirmed job tasks for export market research and investment project search within incubation services.
 
12. Periods 01.03.2016 - 31.03.2016
- Marta mēnesī pabeigti darbi pie prototipa iegūto datu saskaņošanas ar atbilstošajiem klienta datiem.
Pabeigti darbi pie otrā līguma daļas pirmās apakšaktivitātes: esošā stāvokļa izpēte par energoefektivitātes pētījumiem šķiedru optikā.
Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai.
Pabeigti darbi pie potenciālā klienta iekārtu izvērtēšanas. Darba ilgums - 2 mēneši. Uzsākts rezultātu novērtējums.
Pabeigti darba uzdevumi eksporta iespēju izvērtēšanā un investīcijas projektu meklēšanā, inkubācijas pakalpojuma ietvaros.
- Completed the work on the prototype's data and relevant customer's data reconciliation.
Completed the work on the first underactivity of the second part of the contract: Research of the current state in energy efficiency studies of fiber optics.
New visual identity for idea's presentation is being developed.
Completed the work on the potential customer's equipment evaluation. Estimated evaluation time is 2 months. Evaluation of the results is started.
Completed the job tasks for export market research and investment project search within incubation services.
 
13. Periods 01.04.2016 - 30.04.2016
- Aprīļa mēnesī pabeigti darbi pie izveidotā prototipa pielāgošanas klienta risinājumam un prototipa testēšanas, kā arī ir izstrādāti iepriekšējo pētījumu metožu kritiska analīze un ieteikumi.
Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai.
Šobrīd notiek darbi pie „ESST” algoritma un prototipa energoefektivitātes aprobēšanas un testēšanas aktivitātēm, kuras plānots pieņemt maija beigās un jūnija sākumā.
Ir saņemti dati patenta iesniegšanai. Šobrīd notiek datu izvērtēšana un patenta pieteikuma sagatavošana.
Izvērtētas potenciālā klienta iekārtas, rezultāts apstiprina iepriekšējo pētījumu rezultātus un prognozes.
- During April we have completed the work on the adaption of prototype for potencial customer's solution and prototype testing. Previous research methods critical analysis and recommendations have been made.
New visual identity for idea's presentation is being developed.
Work on the "ESST" algorithm's and prototype's energy efficiency aprobation and testing is ongoing. 
We have received the data for patent submission. Now we're evaluating received data and preparing the patent application.
We have evaluated a potencial customer devices and results confirms previous researches and forecasts.
 
14. Periods 01.05.2016 - 31.05.2016
- Maija mēnesī pabeigti darbi pie algoritmu un prototipu aprobācijas atbilstošajā RTU TI ŠOPS laboratorijā.
Turpinās izstrāde jaunam vizuālajam noformējumam idejas prezentācijai. Paredzamais darba pabeigšanas laiks - jūnijs.
Pabeigti darbi pie algoritma un prototipa energoefektivitātes datu saskaņošanas ar atbilstošajiem klienta datiem.
Ir saņemti dati patenta iesniegšanai. Šobrīd notiek datu izvērtēšana un patenta pieteikuma sagatavošana. Paredzamais patenta iesniegšanas laiks - jūnijs.
Izstrādāta rekomendācija enerģijas patēriņa samazināšanai šķiedru optikā, balstoties uz iepriekšējo pieredzi citās atbilstošās tehnoloģiskajās jomās.
- During May we have completed the work on algorythm and prototype approbation in RTU FOTS laboratory.
New visual identity for idea's presentation is being developed. Estimated work completion time is June.
Completed work on algorythm and prototype energy efficiency data reconcilation with customer solution's data.
We have received a data for patent submission. Now we're evaluationg received data and preparing a patent application. Estimated patent submission time is June.
Recommendations how to decrease energy consumption in fiber optics solutions were produced based on previous experience in other relevant fields of technology.
 
15. Periods 01.06.2016 - 30.06.2016
- Pabeigta energoefektīvā prototipa testēšana ar algoritmu pielāgošanu klienta risinājumam.
Izstrādāts vizuālais noformējums tehnoloģijas prezentēšanai. Turpinās darbi pie noformējuma integrēšanas uzņēmuma mājas lapā.
Uzsākti un pabeigti darbi pie "ESST" tehnoloģijas sertificēšanas.
Iesniegts patenta pieteikums.
- Testing of energy efficient prototype with customer's solution adaption algorythm was completed.
New visual identity for idea's presentation was developed. Work on its integration in company web page ongoing.
"ESST" technology certification launched and completed.
Filed a patent application. 
 
 
Projekta publicitātes:
 

http://www.atklajumi.lv/tehnologijas/sadalas/it-high-tech-ierices/1429-latvija-rada-unikalu-energoefektivu-tehnologiju-sakaru-liniju-ipasniekiem-un-operatoriem

http://www.reitingi.lv/lv/news/zinatne/102557-latvija-rada-unikalu-energoefektivu-tehnologiju-sakaru-liniju-ipasniekiem-un-operatoriem.html

http://www.boot.lv/latvija/latvija-rada-unikalu-energoefektivu-tehnologiju-sakaru-liniju-ipasniekiem-un-operatoriem

http://unity.lv/lv/news/1487883-Latvija-rada-unikalu-energoefektivu-tehnologiju-sakaru-liniju-ipasniekiem-un-operatoriem/

http://www.krusttevs.com/raksti/auto_it/cita_tehnika/8629-latvija_rada_unikalu_energoefektivu_tehnologiju_sakaru_liniju_ipasniekiem_un_operatoriem_

http://www.db.lv/tehnologijas/affoc-solutions-mekle-celu-uz-eksporta-tirgiem-447550

http://www.reitingi.lv/lv/news/zinatne/105196-latvija-radita-unikala-energoefektiva-sakaru-sistemas-tehnologija-uzsakusi-darbu-pie-cela-eksporta-tirgos.html

http://unity.lv/lv/news/1548359-Latvija-radita-unikala-energoefektiva-sakaru-sistemas-tehnologija-uzsakusi-darbu-pie-cela-eksporta-tirgos/

http://riga.pilseta24.lv/zina?slug=sak-darbu-pie-latvija-raditas-energoefektivas-sakaru-sistemas-eksporta-de400adb96/1553652

http://www.boot.lv/latvija/latvija-radita-unikala-energoefektiva-sakaru-sistemas-tehnologija-uzsakusi-darbu-pie-cela-eksporta-tirgos

liaa norway grants